Cennik

Zał. 1 do Regulaminu Mediacji

 

Centrum Arbitrażu i Mediacji – Taryfa Opłat Mediacyjnych

 

 

 1. Opłaty za skierowanie wniosku o przeprowadzenie mediacji a następnie prowadzenie mediacji pobierane przez Centrum:
 2. a) opłata wstępna
 3. b) opłata mediacyjna
 4. Opłata wstępna wynosi 300 zł plus VAT. Pobierana jest od wniosku o mediację i nie podlega zwrotowi. Opłata wstępna ponoszona jest po połowie przez strony mediacji – w przypadku wspólnie składanego wniosku o mediację lub też przez jedną ze stron – wnioskodawcę.
 5. Opłata mediacyjna wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, nie mniej niż 500 zł plus VAT.
 6. Strony i mediator mogą ustalić inne wynagrodzenie mediatora w umowie o mediację.
 7. Zgodnie z § 2 ust. 2 i 3 Regulaminu Mediacji Centrum, opłata wstępna wnoszona jest przez strony w terminie i na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu do uiszczenia opłaty wstępnej. W przypadku nieuiszczenia opłaty w zakreślonym w wezwaniu terminie, postępowanie uważa się za niewszczęte.
 8. Sposób uiszczenia wynagrodzenia mediatora strony i mediator ustalają w umowie o mediację.
 9. Opłata za prowadzenie mediacji obciąża strony mediacji w częściach równych chyba, że strony postanowią inaczej.
 10. W przypadku mediacji pochodzącej ze skierowania sądowego niniejszy paragraf stosuje się tylko, jeżeli strony wyraziły zgodę na pokrycie kosztów mediacji bez pośrednictwa sądu, z tym że nie pobiera się opłaty wstępnej. Jeżeli strony nie wyraziły takiej zgody, stosuje się zasady określone w art. 93 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz. U. 2016 poz. 921) zwanym dalej  „Rozporządzenie”.
 11. Gdy strony skierują do Centrum wniosek o podpisanie przed mediatorem uprzednio wynegocjowanej przez strony umowy, Centrum pobiera jednorazowo opłatę 50,00 plus VAT, od każdej ze stron, niezależnie od wartości sporu. Wniosek o podpisanie ugody przed mediatorem poprzedza opłacenie opłaty wstępnej.
 12. Strony mogą zdecydować, że jedna ze stron poniesie koszty całości mediacji, co jednak nie ma wpływu na zasadę neutralności i bezstronności mediatora.
 13. Jeżeli w postępowaniu bierze udział ko-mediator, który może być wybrany zgodnie z postanowieniami par 4 ust. 9 Regulaminu Organizacyjnego Centrum, opłata mediacyjna ulega podwojeniu.
 14. W przypadku rezygnacji przez jedną ze stron mediacji do pierwszej sesji mediacyjnej, opłata mediacyjna podlega zwrotowi.
 15. Pobiera się zaliczki na wydatki związane z kosztami posiedzeń poza siedzibą Centrum oraz na wynagrodzenia tłumaczy, ekspertów i biegłych. Wysokość zaliczki określa Centrum a strony wnoszą je po połowie.
 16. W szczególnych przypadkach, gdy mediator lub ko-mediator bierze udział na zasadach pro bono, Prezes Centrum może zwolnić strony z całości lub części opłaty.
 17. Prezes Centrum może zawiesić na czas określony pobieranie opłaty określonej w ust. 1 lit a) oraz w ust. 1 lit b) – w części dotyczącej kosztów administracyjnych postępowania mediacyjnego ponoszonych przez Centrum oraz opłaty określonej w ust. 9.
 18. W przypadku określonym w ust. 15 mediatorzy wystawiają faktury za swoje czynności, obejmujące wynagrodzenie mediatora i poniesione przez niego inne koszty związane z mediacją (np. dojazdy, koszty tłumaczy, ekspertów i biegłych) bezpośrednio na strony mediacji.

 

 

 

 

Złóż wniosek o mediację

7-30 dni

do zakończenia sprawy
drogą mediacji

685 dni

dochodzenie roszczeń
na drodze sądowej

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza,
że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.
X